Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Sunday, 03 September 2017 19:59

Mertebesi belent ýolbaşçysy: Eýranyň başarjaň oglanlary buýsanç çeşmesidirler

Mertebesi belent ýolbaşçysy: Eýranyň başarjaň oglanlary buýsanç çeşmesidirler

 

 

Şu gün yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Eýran goşunynyň Hatamol Anbiýa atly howa goranyş garargäsiniň serkerdeleriniň we jogapkärleriniň duşuşygynda beren gürrüňlerinde Eýranyň başarjaň oglanlary içerde bolsun ýada dünýäniň ylmy merkezlerinde buýsanç çeşmesidirler diýdiler.

Aýatolla hameneýi Hezretleri kynçylyklary çözmekligiň we böwetlerden geçmekliginde esasy gerek şertlerini okuwly, parasatly, batyr we gaýduwsyz iş adamlary bilip köp ugurlarda gazanylan üstünlikler Eýran Yslam Respublikasynyň başarjaň ýaş oglanlara eýedigini alamatlandyrýandyr diýip beýan etdiler.

Ol hezretleri şeýle-de Eýran kynçylyklarynyň alajyny başarjaňlyklardan we ukyplardan haýyrlanmakda bildiler.

Yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy sözüniň dowamynda Eýran goşunynyň we Sepah Pasdaranyň hatamol Anbiýa garargäsi baradaky hyzmatdaşlyklary babatly şeýle-de bu garargäniň ýurduň goranmak ministrligi we ýokary okuw jaýlarydyr ylmy merkezleri bilen edýän arkadaşlyklary babatly minnetdarlygyny bildirip işleriňize öňkilerden beter badalga beriň we täze taslamalar we başlangyçlar bilen köp ugurlarda Eýranyň garaşsyzlygy ugurda ädim ädiň diýip beýan etdiler.

Ol hezretleri şeýle-de Eýran kynçylyklarynyň alajyny başarjaňlyklardan we ukyplardan haýyrlanmakda bildiler.

Yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy sözüniň dowamynda Eýran goşunynyň we Sepah Pasdaranyň hatamol Anbiýa garargäsi baradaky hyzmatdaşlyklary babatly şeýle-de bu garargäniň ýurduň goranmak ministrligi we ýokary okuw jaýlarydyr ylmy merkezleri bilen edýän arkadaşlyklary babatly minnetdarlygyny bildirip işleriňize öňkilerden beter badalga beriň we täze taslamalar we başlangyçlar bilen köp ugurlarda Eýranyň garaşsyzlygy ugurda ädim ädiň diýip beýan etdiler.

 

Add comment


Security code
Refresh