Dürdäne sözler
Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy soňky wagtlarda ýüze çykan waklary açyklamak barada beren gürrüňlerinde şaýatlyklardan belli bolşyna görä bu wakalar guramalaşdyrlandyr we onuň şekillenmeginde 3 tarap işjeň gatnaşandyr diýip beýan …
yslam ynkylabynyň mertebesi beletn ýolbaşçysy Amerika, Sionist režimi we olara baglylary dünýäniň häzirkizaman firownlary hasaplap Amerikanyň käbir syýasatçylary Aziýanyň günbatarynda urşyň utzulmalydygyny we sionist režimiň howpsuzlygynyň üpjün edilmegini hemde yslam …
Eýranyň Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Zekat boýunça ýyllyk maslahatyna beren sargydynda zekat barada goýberilýän kemçilikleri tankyt edip yslam respublikasy düzgüni bu uly parzy gün tertibinde goýmalydyr diýip nygtadylar.
yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy 7 azara barabar gelýän Eýranyň deňiz güýji gününiň bu güýjiň buýsança we başýokarlyk hemde pidakärçiliklerini gadyrlamak günidir diýdiler.
yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy durmuşda birinji mňhüm bolup durýan mesele ýer titreme hadysasyna uçran ilatyň öý kynçylyklaryny çözmek we ýumurlan ýerleri abatlamakdyr we bu iş ýurduň harby we harby …
şu gün Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Eýranyň günbatarynda ýerleşen Kermanşah welaýatynyň Sarpol-e Zahab şäherinde beren gürrüňlerinde ýurduň jogapkärleri tagallalaryny artdyrsynlar sebäbi durmuşky ýagdaý bilen kanagatlanmaýaryn diýip beýan etdiler.
yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Eýranyň günbatarynda ýüze çykan ýer titreme netijesinde watandaşlarymyzyň birnäçesini aradan çykmagy we birnäçesiniň hem ýaraly bolmagy babatly bir sargyt berdiler.
Ymam Huseýin (a.s) we ol hezretleriň wepaly ýaranlarynyň Kerbelada şehit bolan gününiň kyrkynyň ýyllygy mynasybetli Ymam Humeýni hezretleriň adyny göterýän Huseýniýede Eýranyň dürli şäherlerinden ýokary okuw jaý talyplary Yslam Ynkylabynyň …
Eýranyň bütin güýçleriniň başserkerdesi Aýatolla hameneýi Hezretleri Muhammet Hoseýin Dadrasi Eýran goşunynyň bäşsererdesini oruntutary wezipesine admiral Habibolla Saýýarini goşunyň sazlaşdyryjy orunsarlygynyň başlygyna we admiral Hoseýin Hanzadi Eýran goşunynyň deňiz güýjiniň …
Eýranyň Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Amerikalylaryň garşysynda gowşak durmak olary ýüzigalyň edýändir oňa görä ýekeje ýol Amerikalylaryň garşysynda gaty durmakdyr diýip beýan etdiler.
Eýranyň Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy düý agşamara Azerbaýjan Respublikasynyň döwlet baştutany Ylham Alyýewi käbul etdiler.
Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Siriýa meselesinde Eýran bilen Orsýetiň gowy arkalaşyklaryna yşarat edip bu hyzmatdaşlyklaryň netijesi kyn meýdanlarda Tehran bilen Moskwanyň bilelikdäki maksatlary amala aşyrmagy başarjakdyklaryny mälim edendir diýip …
Eýranyň yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy dürli kowumlaryň birleşmeklerini we Yrak döwletiniň Yrakly mömin we batyr ýaşlara we halk güýçlere hemaýat bermegini terrorçylar bilen onuň hemaýatçylarynyň garşysynda soňky wagtlarda gazanylan …
Eýranyň bütin güýçleriniň baş serkerdesi Eýranyň goranyş kuwwatlylygy barada hiç haçan gepleşik geçirilmejekdigini we goranyş abzallaryň we ýurduň milli kuwwatlylygyny üpjün edýän her bir zadyň üstünde söwda edilmejekdigini yglabn etdiler.
Page 1 of 11