Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Dürdäne sözler
Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi Belent Ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleri ýurduň jogapkärlerinden yslamyň we yslam ynkylabynyň maksatlary dogrusynda gaýym durmaklaeyny islediler.
yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla Hameneýi Hezretleri Eýran Yslam Respublikasynyň pozisiýasynyň mydama palestina milletine goldaw bermekdigini aýdyp Palestina meselesiniň alajy yslam dünýäsinde söweşiji tarapy we çydap toplumyny daýandyrmak we …
Eýranyň Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleri geçen ýylda Yslam Respublikasy Eýran milletiniň abraýnyň we gudratynyň baýdagyny sebitde parlatdy we tekfirileriň kemerini kesmekde we howpsuzlygy berkarar etmekde möhüm …
yslam ynkylabynyň meretebesi belent ýolbaşçysy nowruz mynasybetli 1397-nji hijri şemsi ýylynyň başlanmagy mynasybetli beren sargydynda ýetip gelen täze ýyly we nowruzy bütin Eýranlylara we dünýäniň ýüzünde nowruzy baýram edýänlere gutladylar.
Eýranyň Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleri Amerika we sionizmiň syýasym maliýe,harby, howpsuzlyk we medeni hüjümleriniň garşysyndaky Eýran milletiniň gazanan üstünlikleri Eýran ilatynyň we ýaşlarynyň imany we takwalygynyň …
yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy halkara gidratlar 8 ýyllyk urşy yslam ynkylabyny ýok etmek niýeti bilen Eýran milletine tňökändirler emma ýaşlaryň ulylygy, gaýdusyzlygy, imany, parasatlylygy, batyrgaýlygy we ägäligi bu uruşyň …
Eýranyň Yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy dünýäniň dürli künjeklerinde Amerikanyň pitne döredip duran mahalynda Waşingtonyň resmileri Eýranyň sebitdäki huzury barada zol şübhe döredip durandyrlar diýdi.
yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Eýranda agaç ekmek güni hemde tebigy çeşmeler hepdesi mynasybetli iki nahal oturtdylar.
yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy käbir gatlaklaryň şehitleriniň şol sanda işçi şehitleriň gadyrlanmagyny ýokary ähmiýetli hasaplap ynkylabyň bütin wakalarynda toparjyklara garşy göreşmekde hemde mukaddes gorag döwründe işçiler ägälik we gaýratlylyk …
yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy ýadro gepleşiklerinde kesekilere ynam etmekden ýurduň peýda görmänligini aýdyp ýadro ylalaşygynda kesekilere daýanmagyň netijesini gözümiz bilen gördik we onuň peýdasyzdygy belli boldy diýip nygtadylar.
Eýranyň yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleri duşmanlaryň harby we medeni hilelerine hemde gadaganlyklara garmazdan Eýran Yslam respublikasynyň döwrebap nadanlygyň garşysynda durup bilmegi ilatyň iman kuwwatlylygy we gaýdusyzlygy …
öten agşam yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy bir sargyt boýunça Eýran milletiniň 22-nji bahman ýol ýörişlerine giňden gatnaşmagy babatly minnetdarlygyny bildirdi.
Eýranyň Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleri Yslam Ynkylabynyň möhüm mynasybetleri yslam häkimiýetiniň berkimegine sebäpkär hasaplap hudaý tagalanyň keremi bilen üstümizdäki 22-nji bahmani üýtgeşik bolar diýip beýan etdiler.
Eýranyň yslam ynkylabynyň ýeňişe ýeten gününiň we Ymam Humeýni hezretleriň Eýrana gaýdyp gelen gününiň ýyllygynyň bosagasynda yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi hezretleri şu gün Ymam Humeýni hezretleriň aramgäsine …
yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Ýewropadaky we Demirgazyk Amerikadaky ýaşlara garap ýazan birinji hatynda yslamyň adyny garaltmak ugurdaky hereketlere garalmagyny we yslam dinini göni tärde tanalmagyny nygtap geçdiler.
Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy soňky wagtlarda ýüze çykan waklary açyklamak barada beren gürrüňlerinde şaýatlyklardan belli bolşyna görä bu wakalar guramalaşdyrlandyr we onuň şekillenmeginde 3 tarap işjeň gatnaşandyr diýip beýan …
yslam ynkylabynyň mertebesi beletn ýolbaşçysy Amerika, Sionist režimi we olara baglylary dünýäniň häzirkizaman firownlary hasaplap Amerikanyň käbir syýasatçylary Aziýanyň günbatarynda urşyň utzulmalydygyny we sionist režimiň howpsuzlygynyň üpjün edilmegini hemde yslam …
Eýranyň Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Zekat boýunça ýyllyk maslahatyna beren sargydynda zekat barada goýberilýän kemçilikleri tankyt edip yslam respublikasy düzgüni bu uly parzy gün tertibinde goýmalydyr diýip nygtadylar.
yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy 7 azara barabar gelýän Eýranyň deňiz güýji gününiň bu güýjiň buýsança we başýokarlyk hemde pidakärçiliklerini gadyrlamak günidir diýdiler.
yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy durmuşda birinji mňhüm bolup durýan mesele ýer titreme hadysasyna uçran ilatyň öý kynçylyklaryny çözmek we ýumurlan ýerleri abatlamakdyr we bu iş ýurduň harby we harby …
Page 1 of 11