Syýasat we Sosial
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň döredilmeginiň 10 ýyllygy mynasybetli Aşgabatda prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen bu guramanyň wekilleriniň duşuşygy bolup geçdi.
Ahyr soňy Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Reks Tillerson, orunyndan boşadyldy.
Eýranyň Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleri Amerika we sionizmiň syýasym maliýe,harby, howpsuzlyk we medeni hüjümleriniň garşysyndaky Eýran milletiniň gazanan üstünlikleri Eýran ilatynyň we ýaşlarynyň imany we takwalygynyň …
Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 13-njy martda Kuweýt döwletine we Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparny başlady.
Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 13-njy martda Kuweýt döwletine we Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparny başlady.
Türkmen ykdysadyýetiniň ýagdaýy baradaky obýektiw we aktual maglumat – tebigatda duş gelmeýän hadysa. Onsoň, HWF-nyň (Halara Walýuta(pul)Fondynyň) ekspertleriniň ýurda edýän saparlary esasynda çap edýän üzlem-saplam, sypjyk we dolulykdan daş bolan …
yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy halkara gidratlar 8 ýyllyk urşy yslam ynkylabyny ýok etmek niýeti bilen Eýran milletine tňökändirler emma ýaşlaryň ulylygy, gaýdusyzlygy, imany, parasatlylygy, batyrgaýlygy we ägäligi bu uruşyň …
Beýik Britaniýanyň parlamentiniň agzasy Loýd Rassel Moýlyň (Lloyd Russell-Moyle) awtorlygynda ýurduň abraýly neşiri The Indepennte 7-nji martda çap edilen makalada Birleşen Karollygyň hökümetiniň beýleki käbir ýurtlar bilen bir hatarda Türkmenistana …
GDA-nyň Türkmenistanda Mejlise saýlawlara gözegçilik etmäge gelen missiýasy we olaryň baş edarasy saýlaw kampaniýalaryna gözegçilik etmäge girişdi diýip, TDH döwlet habar gullugy 5-nji martda habar berdi.
Eýranyň Yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy dünýäniň dürli künjeklerinde Amerikanyň pitne döredip duran mahalynda Waşingtonyň resmileri Eýranyň sebitdäki huzury barada zol şübhe döredip durandyrlar diýdi.
yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Eýranda agaç ekmek güni hemde tebigy çeşmeler hepdesi mynasybetli iki nahal oturtdylar.
Türkiýä goşunynyň baş ştapynyň başlygy Hulusi Akar ,bu ýurduň goşunynyň Siriýanyň demir gazygyndaky harby operasiýalarynda , bütin terroristleriň dargadyljaklaryny toslady.
Türkmenistanyň döwlet eýeçiligindäki telewideniýesi we birnäçe hökümet tarapdary bolan media ýurtda un, çörek gytçylygynyň bardygyny inkär edýän reportažlary çap etdi.
Türkmenistanda benziniň bahasy öňküligine galdy. Türkmenistanda benziniň bahasy öňküligine, 1 litri 1,5 manat bolmagynda galdy.
yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy käbir gatlaklaryň şehitleriniň şol sanda işçi şehitleriň gadyrlanmagyny ýokary ähmiýetli hasaplap ynkylabyň bütin wakalarynda toparjyklara garşy göreşmekde hemde mukaddes gorag döwründe işçiler ägälik we gaýratlylyk …
Siriýanyň transport ministri Ali Hamud ,Şwesariýanyň Ženew şäherinde transport baradaky bütin dünýä maslahatynda beren gürrüňlerinde Siriýanyň tersine bolýan bir taraplaýyn sanksiýalaryň hemmesi ýatyrylmalydyr diýdi.
Türkmenistanyň raýatlary ýurtda agyrlaşan ykdysady ýagdaýlar zerarly gazanç gözläp, Azerbaýjana gitmäge başladylar
yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy ýadro gepleşiklerinde kesekilere ynam etmekden ýurduň peýda görmänligini aýdyp ýadro ylalaşygynda kesekilere daýanmagyň netijesini gözümiz bilen gördik we onuň peýdasyzdygy belli boldy diýip nygtadylar.
Eýran yslam respublikasiniň prezidenti Hasan Ruhani Hindistanyň prezidenti we premýer ministri tarapyndan resmi tärde garşy alynmagynyň dabarasy düýn ertir bilen Delhide boldy.
Thursday, 15 February 2018 18:57

Türkiýe ,TOPH proýektine gatnaşjak bolýar

Türkmenistan ,Türkiýäniň TOPH (Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan) proýektine gatnaşmak mümkinçiliklerine seredýär
Page 1 of 86