Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Syýasat we Sosial
Deňizden hemaýat berilmeginiň merkezi atlandyrlan bu harby baza,geçen penşenbe güni ,Bahreýniň miras düşeri Salman ben Hamad Al Halife we şahzada Androň hüzürli bolmaklary bilen Bahreýniň Salman adyndaky portynda açyldy
Eýranyň Yslam Ynkylabynyň Mertebesi Belent Ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleri ýurduň jogapkärlerinden yslamyň we yslam ynkylabynyň maksatlary dogrusynda gaýym durmaklaeyny islediler.
Türkmenistanyň Prezidentiň oglunyň Serdar Berdimuhamedow GDA ýurtlarynyň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisine gatnaşdy
yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla Hameneýi Hezretleri Eýran Yslam Respublikasynyň pozisiýasynyň mydama palestina milletine goldaw bermekdigini aýdyp Palestina meselesiniň alajy yslam dünýäsinde söweşiji tarapy we çydap toplumyny daýandyrmak we …
Türkmenistanda IMO messenjeri petiklendi Emma, şol günüň agşamy bu hyzmat gaýtadan işläp başlady.
25-nji martda Türkmenistanda Mejlise (parlament) saýlawlar geçirildi. Türkmen MST-nyň maglumatlaryna görä, 25-nji martda Türkmenistanda saýlawçylaryň 91,69%-i ses berdi.
Eýranyň Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleri geçen ýylda Yslam Respublikasy Eýran milletiniň abraýnyň we gudratynyň baýdagyny sebitde parlatdy we tekfirileriň kemerini kesmekde we howpsuzlygy berkarar etmekde möhüm …
Wednesday, 21 March 2018 11:32

NATO guramasy,Orsýeti aýyplady

Demirgazyk Atlantik peýmany NATO guramasynyň harby komitetiniň başlygy General Petr Pawel ,Orsýetiň,bu peýmana agza bir näçe ýurduň şol sanda Amerika,Germaniýa,Çehiýa jumhurlygy we Fransiýanyň içerki işlerine bir näçe gaýtar dahylçylyk edenliginden …
yslam ynkylabynyň meretebesi belent ýolbaşçysy nowruz mynasybetli 1397-nji hijri şemsi ýylynyň başlanmagy mynasybetli beren sargydynda ýetip gelen täze ýyly we nowruzy bütin Eýranlylara we dünýäniň ýüzünde nowruzy baýram edýänlere gutladylar.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň döredilmeginiň 10 ýyllygy mynasybetli Aşgabatda prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen bu guramanyň wekilleriniň duşuşygy bolup geçdi.
Ahyr soňy Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Reks Tillerson, orunyndan boşadyldy.
Eýranyň Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleri Amerika we sionizmiň syýasym maliýe,harby, howpsuzlyk we medeni hüjümleriniň garşysyndaky Eýran milletiniň gazanan üstünlikleri Eýran ilatynyň we ýaşlarynyň imany we takwalygynyň …
Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 13-njy martda Kuweýt döwletine we Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparny başlady.
Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 13-njy martda Kuweýt döwletine we Birleşen Arap Emirliklerine resmi saparny başlady.
Türkmen ykdysadyýetiniň ýagdaýy baradaky obýektiw we aktual maglumat – tebigatda duş gelmeýän hadysa. Onsoň, HWF-nyň (Halara Walýuta(pul)Fondynyň) ekspertleriniň ýurda edýän saparlary esasynda çap edýän üzlem-saplam, sypjyk we dolulykdan daş bolan …
yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy halkara gidratlar 8 ýyllyk urşy yslam ynkylabyny ýok etmek niýeti bilen Eýran milletine tňökändirler emma ýaşlaryň ulylygy, gaýdusyzlygy, imany, parasatlylygy, batyrgaýlygy we ägäligi bu uruşyň …
Beýik Britaniýanyň parlamentiniň agzasy Loýd Rassel Moýlyň (Lloyd Russell-Moyle) awtorlygynda ýurduň abraýly neşiri The Indepennte 7-nji martda çap edilen makalada Birleşen Karollygyň hökümetiniň beýleki käbir ýurtlar bilen bir hatarda Türkmenistana …
GDA-nyň Türkmenistanda Mejlise saýlawlara gözegçilik etmäge gelen missiýasy we olaryň baş edarasy saýlaw kampaniýalaryna gözegçilik etmäge girişdi diýip, TDH döwlet habar gullugy 5-nji martda habar berdi.
Eýranyň Yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy dünýäniň dürli künjeklerinde Amerikanyň pitne döredip duran mahalynda Waşingtonyň resmileri Eýranyň sebitdäki huzury barada zol şübhe döredip durandyrlar diýdi.
yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Eýranda agaç ekmek güni hemde tebigy çeşmeler hepdesi mynasybetli iki nahal oturtdylar.
Page 1 of 87