Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Tuesday, 28 April 2015 09:52

AKYLLY GUŞ

AKYLLY GUŞ

 

 

 Bir adam bir guş tutupdyr. Ol guş oňa aýdan:

— Eý, adamzat, sen meni öldürme. Men saňa müň tümene degýän akyl bereýin.

Onda ol adam aýdan:

— Hany, akylyň bolsa ber, göreýin.

Guş aýdan:

— Eý, adamzat, sen başyňa bir iş gelip-geçende, oňa ökünme. Bolup-geçen işden saňa peýda bolmaz.

Ol guş şeýle diýip, ol adama akyl beren welin, ol adamam onuň gepini makul bilip, guşy goýberen. Guş ondan sypyp, uçup gidip, daşrakda gonup aýdan:

— Sen meni näme üçin goýberdiň? Sen meni öldürip, garnymy ýaran bolsaň, meniň içimde ýumruk ýaly gyzyl bardy. Sen şony alan bolsaň, baý bolardyň.

Onda ol adam aýdan.

— Arman, men bilmändirin.

Onda ol guş:

— Eý, akmak adam, men ýaňy saňa akyl berdim geçen işe gynanma diýip. Sen oňa gulak salmadyň. Men bir gezip ýören guş bolsam, meniň içimde ýumruk ýaly gyzyl näme işlesin. Meniň özüm ýumrukdan uly däl ahyry - diýip, uçup gidiberen.[i] Şol ýerde.

Add comment


Security code
Refresh