Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Saturday, 24 January 2015 13:51

Ýaradylyş syrlary

Ýaradylyş syrlary

 

 

Älem jahan durşyna gözellik durşyna syr.bu ajaýyplary göz açyp görmek gerek.ýer şary ak asman bag bakçalar deňiz derýalar uçar guşlar...bularyň bary ýaradylyş syrlarydyr.

Adamyň älem jahana we gözel tebigata bolan garaýyş onuň hakykaty aňmagynda täsirlidir. Dogrudan hem ýaradylyş  älem we şundaky gözellikler  geň galdyryjydyr.älem  jahan göýä bir kitap ýalydyr.bu kitabyň sözi we ondaky ýazylan ýazgylar hudaýyň bardygyna bir nyşandyr.ýaradylyş syrlary göz bilen görmek gerek we görüp oýlanmak gerek.sebäbi bular hudaýyň gudratyndan  nyşandyr.şeksiz dürli döwürlerde we geçen zamanlarda asmana ,ýere we tebigata we ondaky gözelliklere ser etmek ynsanlar üçin  geň galdyryjydyr.herne adamlaryň  ylym örisi ýaýbaňlaşsa we älem syrlary paş bolsa ýaradylyşyň azamaty hem köprak äşgär boljakdyr.we alymlar we adamlar täze täze maglumatlary gazanmak üçin we täze täze zatlary aňmak üçin ýygjamrak boljakdyrlar. Ynsan şol başda älem jahan hakda ag asman barada durly soraglara duş bolandyrlar. Ýyldyzlar ajap geň taň.asmanlarda nämeler bolup geçýär.şarlar,nähili gok-aşada ýerleşdi ga we şolar ýaly soraglar adamlarda mydam bolan dyr...

Her halda ýaradylyş barada adamlarda soraglar köpdir. Ak asman, belent daglar, derýalar şu hili syrlardan dolydyr we ýaradylyş syrlary hasaplanýandyr.

Selime Mehrwarz

 

Add comment


Security code
Refresh