Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Monday, 03 November 2014 12:04

hekaýat

hekaýat
Written by:  Gurbany

 

 

Günlerde bir gün maşgalanyň atasy işiň gözleginde öýden daşary çykdy we bir daş ölkä gitdi . ol oglanlaryny öýde goýup gitdi  we  diňe her bir näçe mahaldan olara hat ýazýardy , atadan hat gelende oglanlar ony gözlerine basyp sypap bir sandykda goýýardylar olar bu hat biziň eziz atamyzdan gelendir diýip şony okamany hormat bilen sandykda goýýardylar , ata näçe hat ýazdy , şol ýagdaýda oglanlar her gezekde diňe bu hatlary hormatlap sandykda goýýardylar we her bir näçe wagtdan sandyk açyp şonuň tozan totuny aýyrardylar . bir näçe wagt soň ata yzyna dolandy , ogly gapyny açyp  atany garşy aldy . ata hany ejeňiz diýip sorady. Oglanlary ol nähoşlap wepat boldy , sebäbi ony keselhana äkitmäge pulumyz ýokdy diýip jogap berdiler , şonda ata deslapky iberen hatymy açmadyňyzmy? Men şol hat bilen size köp  mukdarda pul iberipdim diýdi . men haçanda gurhan kerimi okalmany bir beýik zadyň üstünde göremde şu hekaýat ýadyma düşýär .    gurhany  okalmany sandyga atylýan we diňe göze sürtüp öpülýän hata öwürmäliň .

Add comment


Security code
Refresh