Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Saturday, 01 November 2014 19:48

hekaýat

hekaýat
Written by:  Gurbany

 

 

Günlerde bir gün hudaý öwlüýäleriň birisi bir guly gördi we şondan  näme edýäň diýip sorady ol gul , meň bir arbabym bar, men oňa gulluk edýän, ir ertir bilen turýaryn içeri daşaryny arassalaýan onsoň bazara baryp ýük çekýärin, haçanda arbabym öýe gelende oňa iýmit damak taýýarlaýan we onuň iýip içişine hoş bolýaryn haçanda arbabym öýe geljek bolanda men ondan öň öýe gelýärin we onuň rahatlygyna gerek bolan zatlary taýýarlaýaryn şonda hudaý öwlüýäsi bu gula ýüzlenip sen şu etýän  zatlaryňy hakyky arbabyň hakynda etýän bolsadyň şeksiz öwlüýälerden bolardyň diýip jogap berdi . hakykatdan hem bendelik we gulluk haka sezewardyr we ynsan haçanda ile hyzmat edende  hudaý ýolunda  we  hudaý tebärek we tagalanyň razylygy ugrunda bolmalydyr.

Add comment


Security code
Refresh