Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Monday, 25 January 2016 11:01

HIÇ HAÝSAM ÝOk

HIÇ HAÝSAM ÝOk

 

 

 

Üç sany adam tirkeşip, naharhana baranlar. Üçüsem kelle getirmegi buýranlar. Iýip bolansoňlar hyzmatkär gelin gelip hasaplaşanda, birinden iki manat, ýene birinden manat ýarym, beýlekisinden bir manat alypdyr. Soň olaryň biri:

— Biziň hemmämiziň iýenimiz birmeňzeş nahar welin, näme üçin nyrhlary dürli-dürli? - diýip soran.

Onda hyzmatkär gelin:

— Onuň sebäbi iki manat alanymyň iýen kellesiniň beýnisem ýerinde, dilem. Manat ýarym alanymyňky hem dili bar-da, beýnisi ýok. Bir manatlygyň bolsa ne dili, ne beýnisi -hiç haýsam ýok - diýip, jogap gaýtaran.

 

Add comment


Security code
Refresh