Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Wednesday, 09 December 2015 18:32

AŞ BERSEŇ, TOWŞANY MENEM TUTARYN

AŞ BERSEŇ, TOWŞANY MENEM TUTARYN

 

 

 

Bir gün Ýaňrasatlyk düýesini gözläp ýörşüne, bir öýe myhman bolan. Ol görse, eýesi gatykly aş bilen tazysyny naharlap oturan eken. Ýaňrasatlyk öý eýesinden:

— Muňa näme üçin gatykly aş berýäň? - diýip sorapdyr.

Onda öý eýesi:

— Muny ertir towşana alyp gitjek - diýýär.

Onda Ýaňrasatlyk:

— Gatykly aş berseň-ä, towşany menem tutaryn - diýen.Add comment


Security code
Refresh