Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Thursday, 12 November 2015 10:24

şkafdan alyp otyryn

şkafdan alyp otyryn

 

 

 

 

Amannazaryň gürrüňlerini diňläp oturan bir ýigit haýran galyp:

— Amannazar, bu gürrüňleri nireden alýaň? - diýipdir.

Amannazar birbada näme diýjegini bilmänsoň, töweregine seredişdiripdir welin, görse, bir ullakan şkaf duran. Ol bada-bat şol şkafy görkezip:

— Men-ä, inim, gürrüňimi şundan alyp otyryn - diýip, jogap beripdir.[i] Şol ýerde.

Add comment


Security code
Refresh