Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Tuesday, 20 October 2015 10:38

ÝALANÇY

ÝALANÇY

 

 

 

Bir adam aýdan:

— Men ýalan sözlemäge köp ökde boldum.

Onda atasy aýdan:

— Oglum, sen ony oňarmarsyň.

Bir gün bular märekäniň içinde otyrkalar ogly aýdan:

— Men şu gün bir keýik tüpeňledim welin, ok baryp, bir toýnagyny, bir gulagyny alyp gitdi.

Onda oturanlaryň biri:

— Ýalan sözleme, ok keýigiň toýnagy bilen gulagyna birlikde nädip degsin? - diýen.

Şeýdip, oglany masgara edenler. Onuň atasy oturyp bilmän:

— Ýok, adamlar, munuň diýýäniniň ugry bar. Eger şol wagt keýik toýnagy bilen gulagynyň düýbüni gazap duran bolsa, ok onuň toýnagy bilen gulagyna birlikde degse-de degäýer - diýip, oglunyň ýalanyny ýuwan.

Soň olar öýlerine gelende atasy:

— Men saňa aýtdym, sen oňarmarsyň diýdim, etmediň. Indi ýalan sözlän wagtyň ýerden örküňi üzme. Seniň ýalanyňy düzlemek maňa kyn bolýar - diýip, ogluna tabşyran. Ýene bir gün olar bir topar adamyň arasynda otyrkalar, ogly:

— Men şu gün gezip ýördüm welin, gökden güjük sesini eşitdim - diýen.

Onda oturan adamlar:

— Sen, oglan, köp ýalan sözleýäň. Heý-de gökde-de bir güjük bormy? - diýenler.

Onda oglanyň atasy aýdan:

— Ýok, adamlar, siz ony geň görmäň. Şu gün pylanylaryň ganjygy guzlapdyr welin, olar güjükleri meýdanda taşlapdyrlar. Şolaryň birini çaýkel alyp gidäýendir.

Atasy şeýdip, oglunyň bu ýalanyny hem çyna berimsiz eden. Soňra ol:

— Indi sen ýalan sözleme - diýip, oglunyň ýalan sözlemegini goýdurypdyr.

 

Add comment


Security code
Refresh