Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Wednesday, 23 September 2015 09:45

tüwim, ýagymbolsa, et-detapsam, palaw ederdim

tüwim, ýagymbolsa, et-detapsam, palaw ederdim

 

 

 Ýaňy bir gyşdan çykylyp, bahara ýetilende, Ýaňrasatlygyň öýüne iki sany myhman gelen. Ýaňrasatlyk olary näme bilen naharlajagyny bilmän, olaryň öňünde näme goýjagyny bilmän, oýlanyp, şeýle diýen:

— Eý, myhmanlar, Hudaýyň gudraty bilen şu gün biziň öten pygamberlerimiziň arpa ýarmasyny iýen güni. Siz-de aýyplaşmaň, şuny içeliň. Erte saglyk bolsa, tüwi bilen ýagymyz bolsa, et-de tapsam, size palaw bişirip bereýin.

Onda myhmanlar:

— Satlyk aga, sen hiç bizden uýalma, Hudanyň gudraty bilen ýagşyzadalaryň içen zadyny içsek, armanymyz ýok, sag bol-a - diýip, ýarmany içip, ýola düşüpdirler.

More in this category: « ARMAŇ Çig gaýmak »

Add comment


Security code
Refresh