Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Monday, 21 September 2015 14:27

ARMAŇ

ARMAŇ

 

 

 

Seýti ýuwnuksyz ymam bolan ýyly birki sany garyp-gasary çagyryp, özüne tam salynjak bolupdyr. Onuň tam saljak ýeri ýoluň üsti ekeni. Ol tamy kybla bakdyryp saljak bolup, binýadyny özi goýmakçy bolupdyr. Şol gün hem bazar güni eken. Ýoldan her bir öten adam Seýti ýuwnuksyzyň tam salýanyny görüp:

— Armaň, armaň - diýýärmiş.

Gün gijigip, bazarçylar yzlaryna geçip başlapdyr. Her geçenem ýene:

— Armaň - diýip geçýärmiş.

Seýti ýuwnuksyz bularyň her haýsyna: «Bar boluň» diýjek bolup, iş edip, öndüren zady bolmandyr. Ol halys ýadap, keýpsiz halda durka, bir nätanyş adam gelip:

— Armaň - diýipdir.

Seýti ýuwnuksyzyň birden gahary gelip:

— Aramda näme? Aranym-armanym saňa galdymy? - diýip, işini taşlap gelip, ol adamyň ýakasyndan tutup, kepje bilen ýaplaberipdir.[i] Şol ýerde.

Add comment


Security code
Refresh