Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Monday, 10 August 2015 09:22

ördek ýumurtgasy

ördek ýumurtgasy

 

 

 

Bir gün Ýaňrasatlyk, onuň ogly Garasatlyk, ýene-de birnäçe atly bolup, bir ýerik pata gidýärler. Olar ýol bilen baryşlaryna alty-ýedi sany ördek ýumurtgasynyň üstünden barýarlar. Garasatlyk aýdýar:

— Kaka, şu ýumurtgalary sen alaýsana.

Kakasy atdan düşüp, ýumurtgalary alýar-da, telpeginiň içine salýar. Biraz salymdan Garasatlyk ýanyndaky ýoldaşlaryna aýdýar:

— Men yza galyp: «Sürüň» diýip, atymy çapyp gaýdaryn. Şol wagt sizem ata gamçy uruň. Kakamyň aty galdawdyr, olam alyp göterer. Onsoň ýumurtgalaryň oýnuna serediberiň.

Onuň aýdyşy ýaly edýärler. Beýlekileriň gohuna Ýaňrasatlygyňam aty alyp gaçýar. Ýaňrasatlyk telpegini saklajak bolup, iki eli bilen onuň üstünden basýar. Şol wagt hem telpegiň içindäki ýumurtgalar owranyp, ýüzi-gözi ýumurtganyň sarysyndan dolýar.Add comment


Security code
Refresh