Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Thursday, 30 July 2015 21:55

BARY ŞU DEREDE GYRLAÝYPMY?

BARY ŞU DEREDE GYRLAÝYPMY?

 

 

 

Öwez aga ýoldaşy Myrat atly dosty bilen Çukurak deräniň ugry bilen atly barýan eken. Olaryň öňünden bir uly daş çykýar. Myrat aýdýar:

— Öwez aga, şu ýerde düşläli, atlarymyz naharlansyn. Bu daşyň aşagy bir şehit öleniň mazarydyr. Gel, bir aýat okaly. Men her gezek şu daşyň deňinden geçemde jübimde baryndan pulam goýýaryn.

Myrat şeýle diýýär-de, üç manat çykaryp, daşyň öňünde goýýar. Muny görüp, Öwez aga hem bir otuzlyk çykarypdyr. Olar ýola düşüp ugranlarynda Myrat Öwez aga duýdurman, ýaňky goýlan pullary alyp, jübüsine salýar. Bular şeýdip gidiberipdirler. Esli wagtdan Myrat ajygyp ugrapdyr. Olar bir suwly ýabyň başyna ýetenlerinde ol Öwez aga ýüzlenip:

— Gel, şu ýerde ýene bir şehidiň mazary bar, oňa-da aýat okaly - diýýär.

Myrat şeýdip, Öwez aganyň süýtli çöreginden geregini edinýär. Olar aýat okap, ýene-de ýola düşýärler. Gidip barýarkalar öňlerinden ýene-de bir üsti daşly depe çykýar. Ýene-de Myrat:

— Öwez aga, şu ýerde hem aýat okaly - diýip, depäniň üstüne üç manat oklaýar. Öwez aga-da ýene otuzlyk çykarýar. Ugraberenlerinde Myrat bildirmän taşlanan pullary alyp, jübüsine salýar.

Olar ýene barýarkalar öňlerinden bir şehitlik çykýar. Myrat:

— Öwez aga, şu ýerde hem aýat okaly - diýýär.

Öwez aga-da ýukalyp barýan jübüsini sypap:

— Myrat, näme, ähli halk şu derede gyrylaýypmy, ne beýle şehidiň köp-le? - diýipdir.

 

Add comment


Security code
Refresh