Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Thursday, 23 July 2015 11:51

diýdirmän, özleri ediberýärler

diýdirmän, özleri ediberýärler

 

 

 

 

Kümüşdepede Nurmmämet diýen bir adam bar. Bir gün Nurmämmet bir öýde otyr eken. Ýanynda hem kümüşdepeli Mollamyrat we başga-da birnäçe adam bar eken. Nurmämmet bu adamlaryň arasynda oturan ýerinden:

— Men orsça bilýärin - diýipdir.

Oturanlaryň biri ondan:

— Orsça şekere näme diýilýär? - diýip soraýar.

Nurmämmet:

— Sahyr - diýip, jogap berýär.

Ýaňky adam ýene:

— Suwa näme diýilýär? - diýip soraýar.

Nurmämmet:

— Wada - diýýär.

Şol wagt Mollamyrat ondan ýeser çykjak bolup, ody sönen pejiň ýanynda oturan Nurmämmede ýüzlenip:

— Haý, oglan, sen orsça bilýän bolsaň, aýt, orslar: «Tur, peje odun sal» diýmekçi bolanlarynda näme diýýärler? - diýip sorapdyr.

Nurmämmet oňa:

— Orslar-a: «Tur, peje odun sal» diýip duranoklar-da, özleri turaga-da salaýýarlar - diýip, jogap beren.

 

Add comment


Security code
Refresh