Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Thursday, 14 January 2016 17:07

Namaz din sütüni

Namaz din sütüni

 

 

Namaz diniň sütüni yslamyň baýdagy we imanyň nyşanalaryndandyr ynsan namaz okamak bilen alla ýakynlap başarýar namazda allajan ululyk bilen ýat edilýär namaz hakyň sözi we haka bolan çakylygydyr namaz mömin adamyň ahyrat üçin ýygnaýan gazanjydyr.

Namaz haýyr işleriň kabul bolmagyna sebäp bolýar bäş wagt namaz edil bir akar ýalydyr şol akarda günde bäş gezek ýuwunýan adamda hapalykdan nyşan galarmy?

Namaz ynsanlary bütin ýaramazlyklardan alyp galýar namaz hudaýyň rahmat ojagy we jennet açarydyr .

Gurhanda hudaýjan musulman bendeleri namaz okamaklyga we zekat bermeklige çagyrýar . dürli rowaýatlarda we hezreti muhammetiň mübärek hadysynda aýdylşy ýaly kyýamatda ynsanlardan ilkinji soraljak zat namaz hakdadyr bäş wagt namaz ynsanlaryň ýaşaýyşlaryna bereket berýändir .

Namaz nurdyr her bir öýde namaz okalsa şol öý nurana boljakdyr hezreti muhammet  öz mübärek hadyslarynyň birsinde namaz okamak we gurhan tilawat etmek bilen öýleriňizi nurana ediň diýip aýdandyrlar .

Namany hökman yhlas bilen okamaly sebäbi yhlasly okalýan namazyň adamzadyň ruhynda we janynda galdyrýan täsiri näçe esse bolar.

 

Add comment


Security code
Refresh