Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Friday, 06 February 2015 18:10

namaz we işlemek

namaz we işlemek

 

            

                                                                                                                                                                                             Mazmun: namaz we işlemek

Gazanç etmek ýoldan jysmyna bolan gereklikleri ödäp başarýar we öziniň şeýlede maşgala agzalarynyň gön güzeranlaryny aýlaýar . ol bir başdan adam oglanlarynyň gereklikleri hem bardyr . yslam dini bu iki meseläň diýmek jysmy we ruhy gereklikleriň iki synydy oňat şeklinde jogap bermekligi nygtaýar, yslam dininde ynsanlar işlemeklige we talaş da bolmaklygy çagyrylýar şol ýagdaýda ybady meselelere hem ýetişmek  we taňry taga la bilen bolan baglanşygy berkitmek hem üns merkezine alynandyr.işlemegiň we halal gazanç etmegiň peýdalary köpdir şol peýdalaryň birisi ynsanyň öz aýagynyň üstünde durmaygyny we ile el sermesizligine sebäp bolýan dygydyr iş ynsany abraý we ygtybar bagyşlaýandyr we il arasyndaky hörpi  hormatyny artdyrýandyr , ýony bir näçe adamlar işe gyzyp baryşlaryny ruhy gerekliklerini unutýarlar ruhy gereklikleriň birsi namaz okamak we taňry taga la bilen baglanşyk guryp ybadat däbini we paryzasyny ýerine ýetirmekdir şu sebäpli hem ata babalar myz namaz işi bitirer iş namazy ýitirer diýip aýdandyrlar. Ynsan halal çörek gazanyp jysmyny kuwwatlandyrar ýaly işlemeli we jysymyň kuwwaty saýasyndy ybady işlerini ýerine ýetirmeli we ruhyny beýgeltmek ugurdy bolmalydyr. Yslam bini işlemegi gaty tabşyrýandyr we ýalta adamlaryň orun mertebelerini diýseň aşakda görýändir ata babalar muzuň bikärden taňry bizar diýip aýdanlaryny eşiden bolsaňyz gerek. Yslam dininde namasyň parz aýlandyryşy ýaly iş hem her bir zenan we merdan üçin wajypdyr şu sebäpli bu iki mohamy bilelikde göz oňuna tutmalydyr. Hudaý taga la işlemek we talaş da bolmak nygmatyny biler nesip edendir her kimse taňry taga ladan haraý sorap , namazyny wagtynda ýerine ýetirse we hudaý ogrunda tagalla edip işlese işlese şunyň işleri elmydam oňyna boljakdyr.

         Ýazyjy:gurbany                                                                              

                                                                                     

                                                       

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 

                                                                             

                                                                             

                                                                       

                      

Add comment


Security code
Refresh