Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Wednesday, 14 January 2015 11:08

Namaz we tertip

Namaz we tertip
Written by:  Sülgün

 

 

Tertip düzgün bütin işlerde öň  hatarda durmalydyr sebäbi tertip düzgünsiz  öňe gitmek bilen

 ýeňişe ýetmek  çetinräkdir.

Namazyň hem ynsanda galdyrýan öniň täsirleri köpdir şolaryň birsi hem ynsanyň tertip düzgünli bolmakyna sebäp bolýandygydyr.

 

Günde bäş wagt namazy wagtynda okamak ynsanyň tertip düzgünli bolmagyna sebäp bolýar galyberse-de jemagat bilen okalýan namazlarda ynsanlaryň bir-birleriniň ýanynda durup-da hereketleriniň bilelikde we tertip ýüzinden  ýerine ýetmegi hem tertip düzgünli bolmagy ynsana öwrediş berýär.

Ezizler namazy yhlas bilen we wagtynda okamaly ýürek aramlygyna – jysym saglygyna sebäp bolýan bendäni ýaradanyna golaýlatýan namazdyr yhlas bilen okalan namaz gözel häsiýetleri kuwwatlandyryp öň özgerişleri döretýändir.

Namaz ynsanyň iki dünýä bagtyýarlygydyr hezreti muhammetiň aýtmaklaryna görä namaz jennetiň açarydyr namaz allanyň bütin bendelerine parz eden iň uly tabşyrygydyr alla mömin we päk ýürekli bendelerini hiç-haçan ýalňyz goýýan däldir.

Eý gardaşlar ýokdyr dünýä  wepasy ****bu namazyň bize köpdir şypasy

Nesip bolsa resulalla dogasy****gaýrat ediň  dostlar binamaz  bol-maň.

Add comment


Security code
Refresh