Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Eýranyň goranmak ministri Orsýetiň halkara howpsuzlyk maslahatyna gatnaşmak hemde bu ýurduň resmileri bilen goranyş we harby meseleler barada gürrüň etmek üçin şu gün Moskwa sapar etdi.
Published in Eýran
Wednesday, 21 March 2018 11:32

NATO guramasy,Orsýeti aýyplady

Demirgazyk Atlantik peýmany NATO guramasynyň harby komitetiniň başlygy General Petr Pawel ,Orsýetiň,bu peýmana agza bir näçe ýurduň şol sanda Amerika,Germaniýa,Çehiýa jumhurlygy we Fransiýanyň içerki işlerine bir näçe gaýtar dahylçylyk edenliginden habarlydygyny toslady.
Published in Syýasy synlar
Orsýetiň Owganystandaky ilçisi Amerikanyň Owganystandaky harby huzuryndan maksat Orsýet,Eýran we Hytaý ýurtlaryna basyş bermekdir diýdi.
Published in Dünýä
Siriýada atyşygy bes ediş karary kepillendirýän Eýran, Orsýet we Türkiýäniň daşary işler ministrleri şu gün Gazagystanyň paýtagty Astanada çykaran beýannamalarynda Siriýa dartgynlylygyny çözmek ugurdaky tagallalaryň dowam etdirilmegini nygtadylar.
Published in Dünýä
Suhoi-57 gysymly 2 uruş uçaryň Siriýanyň Al-Hamimim howa bazasyna geçirilmegi Ysraýyl režiminiň howatyrlanmagyna sebäp bolandyr.
Published in Siriýa
neşe maddalaryna hemde akyly üýtgetýän we gadagan dermanlaryna garşy göreşmek barada Türkmenistan bilen Orsýetiň arasynda gol çekilen ylalaşyk amala aşyrylyp başlandy.
Published in Türkmenistan
Orsýet goşuny Siriýanyň Gündogar Guta sebitindäki ýaragly toparlar uruşy togtatmak we ýaragy taşlamak baradaky islegleri äsgeren däldirler diýip yglan etdi.
Published in Siriýa
şu gün ikindin Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Türkiýäniň prezidenti rejep Taýyp Ärdogan bilen geçiren telefon arkaly söhbetdeşliginde iki ýurduň gatnaşyklary köpugurlarda strategik derejesine ýetirilmelidir diýdi.
Published in Eýran
Orsýetiň daşary işler ministrligi Amerika döwletiniň jenjel dörediji we öjükdiriji hereketleriniň netijesinde Koreýa ýarym adasynda harby çaknyşyklarynyň ýüze çykmagy barada duýduryş berdi.
Published in Dünýä
Grigoriý Karasin: Kaspini bölüşmek prinsipi boýunça ylalaşyldy, emma käbir nýuanslaryň peýda bolmagy mümkin.
Published in Syýasy synlar
Page 1 of 19