Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Siriýanyň döwlet baş tutany Siriýanyň harby güýçleriniň terrorizme garşy göreşmekde gazanýan üstünliklerine yşarat edip,Siriýa halky dost ýurtlaryň we olaryň başynda Eýran we Orsýetiň hyzmatdaşlyklary bilen terrorizme gaşy söweşini dowam etdirjekdir diýdi.
Published in Siriýa
Siriýanyň prezidenti Başar Assad terrorizme garşy yzygiderli üstünlikler Siriýanyň ýaňadan abatlanmagyna gowy mümkinçilikleri döretjekdir diýdi.
Published in Siriýa
Tuesday, 21 November 2017 18:41

Putin bilen Assadyň duşuşygy

Orsýet bilen Siriýanyň prezidentleri Siriýada syýasy akymyň başlanmagyny nygtadylar.
Published in Siriýa
Siriýanyň prezidenti Başar Assad tutuş Siriýanyň terrorçylardan arassalamýança bu ýurduň harbylarynyň hereketlerini dowam etdirjekdiklerini yglan etdi.
Published in Siriýa
Eýranyň ýaragly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy serdar serleşger Pasdar Muhammet Bageri damaskda Siriýanyň prezidenti Başar Assad bilen duşuşyp bu ýurduň özgerişleri barada gürrüň etdi.
Published in Eýran