Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Eýranyň mejlis başlygy Ali Larijani Amerikanyň prezidenti Donald Tramp Sionist režimini goldamakda özüne çäklik kaýyl bolýan däldir we Amerikanyň bähbitlerini Sionist režiminiň ýolunda gurban etmäge taýyndyr diýdi.
Published in Eýran
Suhoi-57 gysymly 2 uruş uçaryň Siriýanyň Al-Hamimim howa bazasyna geçirilmegi Ysraýyl režiminiň howatyrlanmagyna sebäp bolandyr.
Published in Siriýa
Eýranyň mejlisiniň başlygy Ali Larijani Sionist režimi sebiti syýasy durnuksyzlyga tarap iterjek bolýandyr diýmek bilen musulman ýurtlar birleşip Sionist režimiň bu hereketiniň öňüne geçmelidirler diýip nygtady.
Published in Eýran
yslam ynkylabynyň mertebesi beletn ýolbaşçysy Amerika, Sionist režimi we olara baglylary dünýäniň häzirkizaman firownlary hasaplap Amerikanyň käbir syýasatçylary Aziýanyň günbatarynda urşyň utzulmalydygyny we sionist režimiň howpsuzlygynyň üpjün edilmegini hemde yslam dünýäsiniň gana boýalan teniniň ösüşe kuwwaty bolmaly däldigini ykrar edendirler diýip beýan etdiler.
Published in Dürdäne sözler
Siriýanyň daşary işler ministrligi Birleşen Milletler Guramasyna we bu guramanyň howpsyzlyk geňeşine hat ýazyp Ysraýyl režiminiň basybalyjylykly hereketleriniň garşysynda halkara köpçüliginiň mymyp oturmagyny tankyt etdi.
Published in Siriýa

 

Eýranyň Goranmak ministri, Ysraýylyň we onuň

Published in Eýran

Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň

Published in Eýran

Sionist režimiň Gaza garşy jenaýatlary dowam edýär we bu režimiň baş goşýan bu agyr jenaýatlary barada , halkara guramalar şol sanda Birleşen Milletler Guramasy sessiz galmagy dowam edýändirler.

Published in Syýasy synlar

Eýran halky, Sionist režimiň Gaza edýän hüjümlerini ýazgaryp ýöriş geçirýär.

Published in Eýran

Sionist režimi GDA ýurtlaryna ornamagyň yzyndadyr.

Published in Täzelikler
Page 1 of 2