Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad Zarif Amerikanyň prezidenti Arabystany sagmak işini dyngysyz dowam edip durandyr diýdi.
Published in Eýran
Orsýetiň Owganystandaky ilçisi Amerikanyň Owganystandaky harby huzuryndan maksat Orsýet,Eýran we Hytaý ýurtlaryna basyş bermekdir diýdi.
Published in Dünýä
Ahyr soňy Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Reks Tillerson, orunyndan boşadyldy.
Published in Syýasy synlar
Eýranyň daşary işler ministrniň syýasy işleri boýunça orunbasary öten agşam Wenada ýadro ylalaşygyň bilelikdäki komissiýasynyň maslahatyndan soňra beren gürrüňlerinde bilelikdäki komissiýada Amerikanyň garşysynda bir meňzeş garaýyşa gulluk edildi we hoşniýetlilik bilen ýadro ylalaşygyň dowam etdirilmegi nygtaldy diýip beýan etdi.
Published in Eýran
Eýranyň Yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy Aýatolla hameneýi Hezretleri Amerika we sionizmiň syýasym maliýe,harby, howpsuzlyk we medeni hüjümleriniň garşysyndaky Eýran milletiniň gazanan üstünlikleri Eýran ilatynyň we ýaşlarynyň imany we takwalygynyň netijesidir diýip beýan etdiler.
Published in Dürdäne sözler
Eýranyň Yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysy dünýäniň dürli künjeklerinde Amerikanyň pitne döredip duran mahalynda Waşingtonyň resmileri Eýranyň sebitdäki huzury barada zol şübhe döredip durandyrlar diýdi.
Published in Dürdäne sözler
Eýranyň mejlis başlygy Ali Larijani Amerikanyň prezidenti Donald Tramp Sionist režimini goldamakda özüne çäklik kaýyl bolýan däldir we Amerikanyň bähbitlerini Sionist režiminiň ýolunda gurban etmäge taýyndyr diýdi.
Published in Eýran
Eýran parlamentiniň milli howpsuzlyk we daşary syýasat komissiýasynyň metbugat wekili Amerika kongressinde Eýrana garşy täze gadaganlyklaryň taslama ýazgysynyň taýýarlanmagyny ýadro ylalaşygynyň bozulmagynyň we Amerikanyň duşmançylygynyň alamatydyr diýdi.
Published in Eýran
Eýran mejlisiniň milli howpsyzlyk we daşary syýasat komissiýasynyň başlygy sebit ýurtlarynyň toprak bitewiliginiň goralmagyny nygtap Eýran,Türkiýe we Orsýet Amerikanyň sebitdäki hereketlerini güýçden düşürip sebit ýurtlarynyň bölünmeginiň öňüne geçip bilýändirler diýdi.
Published in Eýran
sebit we dünýä derejesinde bildirilýän nägileliklere garamazdan Amerikanyň daşary işler ministrligi Maý aýnda bu ýurdyň ilçihanasynyň Tel-Awiw-dan basyp alynan Kudusa geçiriljekdigini yglan etdi.
Published in Dünýä
Page 1 of 32