Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Tehranda Omanyň daşary işler ministri ýüsüp Bin Alawi bilen geçiren duşuşygynda Tejran-Mukatyň gatnaşyklarynyň geçirminiň giňeldilmegini nygtady.
Published in Eýran
Özbegistanyň Tehrandaky ilçisi bahador Abdyllaýow Eýranyň radio- telewideniýe guramasynyň Daşkenddäki gullugynyň açylmagyny galşylady.
Published in Dünýä
Eýranyň yslam şura mejlisiniň başlygy Ali Larijani Ýewropa ýurtlary Eýranyň raketa meselesini ýadro ylalaşygyna gatyşdyrmaly däldirler we bu ylalaşyk baradaky borçlaryna amal etmegiň hemde Amerikany hem şu ugurda özleri bilen hemra etmegiň yzyndadyrlar diýip nygtady.
Published in Eýran
Siriýada atyşygy bes ediş karary kepillendirýän Eýran, Orsýet we Türkiýäniň daşary işler ministrleri şu gün Gazagystanyň paýtagty Astanada çykaran beýannamalarynda Siriýa dartgynlylygyny çözmek ugurdaky tagallalaryň dowam etdirilmegini nygtadylar.
Published in Dünýä
Eýran, Türkiýe,Azerbaýjan respublikasy we gürjüstan ýurtlarynyň daşary işler ministrleri bakuda geçiren dört taraplaýyn maslahatynyň soňunda bilelikdäki beýananamany çykardylar.
Published in Eýran
Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasynyň resmileri bilelikdäki komissiýasynyň 12-nji maslahatynyň soňunda 8 hyzmatdaşlyk senede gol çekdiler.
Published in Eýran
Eýranyň döwlet baştutany hasan Ruhani Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasy Aziýa we Afrka yklymlaryny Ýewropanyň demirgazyfyna birikdirip biljek şaýol bolup başarjakdyrlar diýdi.
Published in Eýran
Eýranyň kazyýet güýjiniň başlygy dünýäniň umumy pikirleri halkara guramalaryň adam hukuk baradaky ikiýüzli boluşlaryny käbul etmeýärler diýdi.
Published in Eýran
Eýran yslam respublikasynyň daşary işler ministri bilen Pakistanyň daşary işler ministri özara gatnaşyklaryň aýratynda syýasy we ykdysady hyzmatdaşlyklaryň pugtalandyrylmagyny nygtadylar.
Published in Eýran
Yragyň prezidenti Foad Masum bu ýurduň döwletidir milletiniň terrorçy toparlara garşy göreşmek ugurda Eýranyň ýerine ýetiren rolyny unutmazlar diýdi.
Published in Eýran
Page 1 of 9