Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Eýranyň goranmak ministri Orsýetiň halkara howpsuzlyk maslahatyna gatnaşmak hemde bu ýurduň resmileri bilen goranyş we harby meseleler barada gürrüň etmek üçin şu gün Moskwa sapar etdi.
Published in Eýran
Birleşen MIlletler Guramasyndaky Eýranyň wekili Ýemeniň Ansarolla hereketiniň Riýada garşy amala aşyran raketa hüjüminde Eýranyň eli bolandyr diýip Saud Arabystanyň ýapýan aýyplamasyny esassyz hasaplady.
Published in Eýran
Eýran bilen Türkmenistanyň prezidentleriniň gatnaşmagynda iki ýurduň arasynda 13 resminama gol çekildi.
Published in Eýran
Arabystanyň mirasdüşeri Muhammet Bin Salman Waşingtona gurnan saparynyň 2-nji gününde Amerika kongressiniň wekilleri bilen duşuşyp Eýran we ýemen barada gürrüň etdi.
Published in Dünýä
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Tehranda Omanyň daşary işler ministri ýüsüp Bin Alawi bilen geçiren duşuşygynda Tejran-Mukatyň gatnaşyklarynyň geçirminiň giňeldilmegini nygtady.
Published in Eýran
Özbegistanyň Tehrandaky ilçisi bahador Abdyllaýow Eýranyň radio- telewideniýe guramasynyň Daşkenddäki gullugynyň açylmagyny galşylady.
Published in Dünýä
Eýranyň yslam şura mejlisiniň başlygy Ali Larijani Ýewropa ýurtlary Eýranyň raketa meselesini ýadro ylalaşygyna gatyşdyrmaly däldirler we bu ylalaşyk baradaky borçlaryna amal etmegiň hemde Amerikany hem şu ugurda özleri bilen hemra etmegiň yzyndadyrlar diýip nygtady.
Published in Eýran
Siriýada atyşygy bes ediş karary kepillendirýän Eýran, Orsýet we Türkiýäniň daşary işler ministrleri şu gün Gazagystanyň paýtagty Astanada çykaran beýannamalarynda Siriýa dartgynlylygyny çözmek ugurdaky tagallalaryň dowam etdirilmegini nygtadylar.
Published in Dünýä
Eýran, Türkiýe,Azerbaýjan respublikasy we gürjüstan ýurtlarynyň daşary işler ministrleri bakuda geçiren dört taraplaýyn maslahatynyň soňunda bilelikdäki beýananamany çykardylar.
Published in Eýran
Eýran bilen Azerbaýjan Respublikasynyň resmileri bilelikdäki komissiýasynyň 12-nji maslahatynyň soňunda 8 hyzmatdaşlyk senede gol çekdiler.
Published in Eýran
Page 1 of 9