Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Siriýa

Siriýa (427)

Friday, 05 January 2018 20:55

Sabbag:Siriýa we Eýran bir toplumdadyr

Written by
Siriýanyň parlament başlygy Amerika we ýaranlary tarapyndan goldanýan terrorçylar bilen garşylaşmakda Eýran bilen Siriýanyň bir toplumda ýerleşýändiklerini aýtdy.
Saturday, 30 December 2017 20:55

Putin:Orsýet Siriýanyň kanuny döwletini goldaýandyr

Written by
Orsýetiň prezidenti täze miladi ýylyň bosagasynda beren gürrüňlerinde Siriýanyň kanuny döwletine beýan goldawlaryny dowam etdirjekdigini yglan etdi.
Saturday, 30 December 2017 17:27

Amerikanyň Siriýadaky harby hereketleri dowam edýär

Written by
Amerikaly resmileriň Siriýanyň kanuny döwletine garşy hereketleriniň dowamynda Amerikanyň goranmak ministri Jamez Matiz Siriýadaky harby bolmadyk Amerikalylaryň şol sanda potratçylarynyň we diplomatlarynyň sany köpeljekdir diýip yglan etdi.
Eýranyň yslam şura mejlisiniň başlygy Ali Larijani sebit ýurtlaryň mejlis başlyklarynyň terrorizme garşy göreşmek ugurda howpsuzlyk we aňtaw çäreleri barada pikir alyşjakdyrlar diýdi.
Siriýanyň daşary işler ministri Walid Mugallym Waşington döwleti Sionist režiminiň bähbitleri ugurynda Siriýa dartgynlylygyny uzaklaşdyrmagyň yzyndadyr diýmek bilen Amerikalylaryň Siriýadan çykmaklaryny nygtady.
Siriýanyň prezidenti Başar Assad terrorizme garşy yzygiderli üstünlikler Siriýanyň ýaňadan abatlanmagyna gowy mümkinçilikleri döretjekdir diýdi.
Siriýa barada Ženewada geçirilen 8-nji döwer gepleşikleriň netijesiz tamamlanmagy bilen Siriýada ýaraşyk taslamasynyň netijä baryp çatmagy üçin Orsýet Damask döwletine garşylara 5 şerti teklibi etdi.
Eýranyň mejlis başlygynyň halkara işleri boýunça ýörite maslahatçysy Huseýin Emir Abdollahiýan Amerikaly harbylaryň huzurly bolmaklary bilen Siriýada hiç haçan parahatçylyk berkarar bolmaz diýip nygtady.
Eýranyň yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysynyň halkara işler boýunça maslahatçysy Ali Akbar Welaýati Amerika döwleti zor aýtmagy we ezijilik häsiýeti bilen sebite mussalat bolmagyň yzyndadyr diýmek bilen merika döwleti Yrakda we Siriýada ylaýtada Siriýanyň Rakge şäherinde täze gozgalaňyň yzyndadyr diýdi.
Saturday, 25 November 2017 10:01

Lwrow bilen De Misturanyň duşuşygy

Written by
Orsýetiň daşary işler ministri Sergeý Lawrow bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýa işleri boýunça wekili Stefan De Mistura Moskwada duşuşyp Soçi maslahatynyň netijesi we Astana gepleşikleriniň gidişi barada gürrüň etdiler.