Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Siriýa

Siriýa (427)

Wednesday, 14 March 2018 20:36

Lawrow:Amerika Siriýany bölmegiň yzyndadyr

Written by
Orsýetiň daşary işler ministri Sergeý Lawrow Amerikanyň resmileri Siriýany bölmegiň yzyndadyrlar diýdi.
Siriýanyň daşary işler ministrniň orunbasary Gündogar Gutada terrorçylaryň himiki ýaraglardan peýdalanyp onuň jogapkärçiligini Damask döwletiniň üstüne oklamak baradaky programasynyň üstüni açdy.
Yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysynyň halkara işleri boýunça maslahatçysy Eýran bilen Siriýanyň gatnaşyklarynyň doganlykly we ýygydygyna yşarat edip bu gatnaşyklaryň her gün geçdigiçe berkeýändigini nygtady.
Suhoi-57 gysymly 2 uruş uçaryň Siriýanyň Al-Hamimim howa bazasyna geçirilmegi Ysraýyl režiminiň howatyrlanmagyna sebäp bolandyr.
Orsýet goşuny Siriýanyň Gündogar Guta sebitindäki ýaragly toparlar uruşy togtatmak we ýaragy taşlamak baradaky islegleri äsgeren däldirler diýip yglan etdi.
Siriýanyň daşary işler ministriniň orunbasary bu ýurdyň demirgazygynda Türkiýäniň amala aşyrýan operasiýalaryna garşy göreşiljekdir diýip yglan etdi.
Faisal Mekdad:Siriýa duşmana garşy berk yrada gulluk edýändir Siriýanyň daşary işler ministrniň orunbasary Siriýanyň goldamagy babatly Eýrana minnetdarlygyny bildirip Siriýa goşuny arkaly Sionist režiminiň harby uçarynyň urulyp ýere gaçyrylmagy Damask döwletiniň duşmanlary ýeňmek üçin berk yrada gulluk edýänligini görkezýändir diýdi.
Sunday, 04 February 2018 21:22

Amerikanyň Siriýa garşy toslamalary ýalandyr

Written by
Siriýanyň daşary işler ministrligi bu ýurdyň Damaskyň gündogar Guta sebitinde himiki ýaraglary ulanmagy baradaky Amerikanyň toslamalaryny ret etdi.
Siriýanyň döwlet baş tutany Siriýanyň harby güýçleriniň terrorizme garşy göreşmekde gazanýan üstünliklerine yşarat edip,Siriýa halky dost ýurtlaryň we olaryň başynda Eýran we Orsýetiň hyzmatdaşlyklary bilen terrorizme gaşy söweşini dowam etdirjekdir diýdi.
Saturday, 27 January 2018 17:58

D mistura:Siriýanyň häkimiýetine hormat goýulmalydyr

Written by
Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýa işleri boýunça ýörite wekili Steffan D Mistura zorlukly hereketleriň togtadylmagyny we Siriýanyň kämil häkimiýetine hormat goýulmagyny nygtady.
Page 1 of 31