Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Monday, 19 November 2012 04:25

Radio barada

Radio barada

Türkmen radiosy

 

Eýranyň Gülüstan Tele-Radio  merkeziniň Türkmen radiosy hijri şemsi senesi boýunça 1338-nji ýylda her gün ýarym sagatlap ýerli gepleşikleri eşitdirmek bilen işe başlady.

 

 

 Eýranda yslam rewolýusiýasynyň ýeňiş gazanmagyndan soň , hökümetiň mukaddes maksatlaryny durmuşa geçirmek we yslam rewolýusiýasynyň sargytlaryny beýleki ýurtlaryň milletlerine aýratyn hem öňki Sowet Soýuzyndaky musulmanlara ( şol sandaTürkmenistana) ýetirmek maksat bilen ,hijri şemsi senesi boýunça 1362-nji ýylyň deslapky aýynyň onikisinde , Gülüstan merkeziniň türkmen radiosynyň serhedaşa gepleşikleri resmi şekilde efire berlip başlady.

 

 Bu radio, häzirki wagtda orta tolkunda 1449 KHz frekansynda her gün 4 sagatlap Eýrandan daşarda ýaşaýan türkmenler üçin ýörite taýýarlanan gepleşikleri ýaýlyma berýär.

 

Bu frekansyň üsti bilen Türkmen radiosyny, tutuş Türkmenistanda , şeýle-de Täjigistan, Hytaý, Özbegistan, Owganystan we Pakistan ýurtlarynyň käbir ýerlerinde diňläp bolýar.

 

Eşidenleriň we Türkmenistandan gelen ýolagçylaryň aýdyşlaryça ,Türkmenistanyň garaşsyzlygyndan öň , Türkmen radiosynyň gepleşikleri aýratyn hem dini gepleşikleri kaseta ýazylyp gizlinlikde köpeldilip diňlenipdir.

 

Türkmen radiosy türkmen dilinde Yslam dini barada maglumat berýän iň aktiw mediýa bolýanlygy üçin, Türkmenistanyň musulman ilaty ,diniň usullaryny we Yslamyň we Gurhanyň buýruklaryny we taglymatlaryny Gülüstan Tele-Radio merkeziniň türkmen dilindäki radiosynyň üsti bilen öwrenýärler diýip aýtsak bolar .

 

 Türkmenistanly diňleýjilerimiziň , Türkmen radiosyndan berilýän maglumatlaryň we habarlaryň dogrulygyna ynamly garamaklary , olaryň, Yslam rewolýusiýasynyň sargydyny we Yslam dünýäsiniň habarlaryny bu radiodan diňlemeklerine sebäp bolandyr . Aýratyn hem Türkmen radiosynyň Oraza aýynda säher wagty berýän gepleşikleri hem her ýyl köp adamlaryň alkyşyny gazanyp bilendir.

 

Radionyň frekanslary:

Normal radiolarda: Orta tolkunda 1449 KHz frekansda

Sputnik arkaly:INTELSAT 902
10980
vertical
5300

 Dijital alyjylar bilen Gülüstan welaýatynda: 490000 frekansynda 8 MB

 

Gepleşikleriň ýaýlyma berlişiniň tertibi we wagty 

Sagat  Duşenbe  Sişenbe   Çarşenbe  Penşenbe  Juma Şenbe Ýekşenbe 
 14  Gurhan talawty  Gurhan talawaty  Gurhan talawaty  Gurhan talawaty    Gurhan talawaty  Gurhan talawaty
14:05 Aýdym-saz Aýdym-saz Aýdym-saz Aýdym-saz   Aýdym-saz Aýdym-saz
 16:00  Saýraýar ülkäm  Saýraýar ülkäm  Saýraýar ülkäm  Saýraýar ülkäm    Saýraýar ülkäm  Saýraýar ülkäm
 18:30  Rusça gepleşik  Rusça gepleşik  Rusça gepleşik  Rusça gepleşik  Rusça gepleşik  Rusça gepleşik  Rusça gepleşik
 19:20 Türkmençe gepleşikler başlanar  Türkmençe gepleşikler başlanar Türkmençe gepleşikler başlanar  Türkmençe gepleşikler başlanar

 Türkmençe gepleşikler

başlanar

 Türkmençe gepleşikler başlanar

 Türkmençe gepleşikler

başlanar

 19:30  Habarlar (1)  Habarlar (1)  Habarlar (1)  Habarlar (1)  Habarlar (1)  Habarlar (1)  Habarlar (1)
19:45  Taryha göz aýlalyň  Taryha göz aýlalyň Taryha göz aýlalyň  Taryha göz aýlalyň Taryha göz aýlalyň  Taryha göz aýlalyň Taryha göz aýlalyň
 20:00 Bagtyýarlyk çeşmesi  Bagtyýarlyk çeşmesi  Bagtyýarlyk çeşmesi  Bagtyýarlyk çeşmesi Bagtyýarlyk çeşmesi  Bagtyýarlyk çeşmesi  Bagtyýarlyk çeşmesi
 20:30 Habarlar (2) Habarlar (2)  Habarlar (2) Habarlar (2)  Habarlar (2) Habarlar (2)  Habarlar (2)
 20:50 Ýaňlan owazym Ýaňlan owazym  Ýaňlan owazym Ýaňlan owazym

 Ýaňlan owazym

Ýaňlan owazym Ýaňlan owazym
 21:10 Syýasat älemi  Syýasat älemi  Syýasat älemi  Syýasat älemi  Syýasat älemi  Syýasat älemi  Syýasat älemi
               
               
 21:30 Habarlar (3)   Habarlar (3)  Habarlar (3)  Habarlar (3)  Habarlar (3)  Habarlar (3)  Habarlar (3)
 21:50  Media täzelikleri  Media täzelikleri   Media täzelikleri  Media täzelikleri   Media täzelikleri  Media täzelikleri   Media täzelikleri
22:05 Ynkylap başlygyndan gül labyzlar Yslam we Ynsan hukugy Çaý- çörek Edebiýat älemi  Ýaşlyk döwri  Juma namazyň hutbalary  Gurhan magaryfy
22:25 22:15 =Ylahy süreler
22:25=Ýürek joşguny

 Ýürek joşguny

 Ýürek joşguny  Ýürek joşguny  Ýürek joşguny  Ýürek joşguny Ýürek joşguny
22:30 Habarlar (4)  Habarlar (4)  Habarlar (4)  Habarlar (4)  Habarlar (4)  Habarlar (4)  Habarlar (4)
 22:45  Agşam hekaýasy  Agşam hekaýasy  Agşam hekaýasy  Agşam hekaýasy  Agşam hekaýasy  Agşam hekaýasy  Agşam hekaýasy
               

 

 

Add comment


Security code
Refresh