Owganystanyň Prezidenti: TOPH -- geljekki nesillerimiz üçin hyzmatdaşlygyň binýady

“Bu gün biz diňe bir gaz geçirijisiniň gurluşygynyň düýbüni tutmak bilen çäklenmän, eýsem, geljekki nesillerimiz üçin binýady, hyzmatdaşlygyň binýadyny goýýarys” …

Orsýet goşuny Siriýanyň Gündogar Guta sebitindäki ýaragly toparlary baş bozarlyklaryny ýazgardy

Orsýet goşuny Siriýanyň Gündogar Guta sebitindäki ýaragly toparlar uruşy togtatmak we ýaragy taşlamak baradaky islegleri äsgeren däldirler diýip yglan etdi.

Ženewada «Beýik ýüpek ýoly: intermodal aragatnaşyk we taryhy ulag ugurlarynyň ähmiýeti» atly çäresi geçirildi

BMG-niň Ženewadaky bölüminde BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň Içerki ulaglar boýunça komitetiniň 80-nji sessiýasynyň çäginde «Beýik ýüpek ýoly: intermodal aragatnaşyk we …

Aragçi: Eýran terrorizme garşy göreşmek maksady bilen Siriýada bolýandyr

Eýranyň daşary işler ministrniň syýasy işler boýunça orunbasary Eýranyň terrorizme garşy göreşmek we Yrakda we Siriýada harby geňeşleri bbermek maksady …

video

Fotogalereýa